cosodaynghe

cacnghedaotaomienphi

dangky

vieclam

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

65/2005/QĐ-UBND

22/5/2005

Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành Nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với Lao động bị thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1956/QĐ-TTg

27/11/2009

Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

6016/QĐ-UBND

11/8/2010

Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

1648 LN/GD&ĐT-TC-LĐTBXH

23/5/2011

Thu, quản lý và sử dụng học phí; thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

22/2011/QĐ-UBND

22/8/2011

Chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

23/2011/QĐ-UBND

22/8/2011

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

24/2011/QĐ-UBND

22/8/2011

Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25/2011/QĐ-UBND

22/8/2011

Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8494/QĐ-UBND

29/9/2011

Quy hoạch phát triển đào tạo nghề thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2020

5882/QĐ-UBND

23/7/2012

Phê duyệt Đền án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020

7678/QĐ-UBND

4/11/2013

Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo viên dạy nghề thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020"

09/2014/QĐ-UBND

7/4/2014

Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đói với đối tượng thuộc diện di dời, giải toả, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng