cosodaynghe

cacnghedaotaomienphi

dangky

vieclam

Chính sách đào tạo Nghề cho Lao động đặc thù tại Thành phố Đà Nẵng

Đào tạo nghề có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển đất nước, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong bối cảnh hội nhập và phát triển thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Học nghề vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của người lao động, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn thành phố, giúp người lao động có cơ hội chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

I. CHÍNH SÁCH CHUNG

- Chính sách tuyển thẳng vào học nghề và chính sách ưu tiên khi xét tuyển, thi tuyển theo đối tượng và theo khu vực;

- Được học liên thông các trình độ dạy nghề;

- Chính sách miễn, giảm học phí đối với học viên, sinh viên học các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cơ sở dạy nghề được vay vốn để học nghề;

- Được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi để học nghề;

- Được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi để đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân trẻ và khởi sự doanh nghiệp, mở rộng làng nghề.

II. ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, lao động nông thôn được hưởng các chính sách sau:

- Được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn.

- Lao động nông thôn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thu hồi đất sản xuất được hỗ trợ tiền ăn 15.000đ/ngày thực học/người; tiền đi lại không quá 200.000đ/người/khóa đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

III. ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn;

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công là lao động nông thôn ngoài hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn còn được hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người (mức tối đa không quá 450.000 đồng/người/tháng); hỗ trợ tiền đi lại không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

IV. ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO

- Được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn, hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/ người (mức tối đa không quá 450.000 đồng/người/tháng); hỗ trợ tiền đi lại tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

- Hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập hộ nghèo là lao động nông thôn được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn.

V. ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI KHUYẾT TẬT

- Được tham gia học nghề phù hợp;

- Được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn;

- Người khuyết tật là lao động nông thông ngoài hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn còn được hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/ người (mức tối đa không quá 450.000 đồng/người/tháng); hỗ trợ tiền đi lại tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

VI. ĐỐI VỚI DÂN TỘC THIỂU SỐ

- Miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số;

- Được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn;

- Được hưởng học bổng chính sách;

- Người dân tộc thiểu số là lao động nông thôn được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn còn được hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/ người (mức tối đa không quá 450.000 đồng/người/tháng); hỗ trợ tiền đi lại tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

VII. ĐỐI VỚI BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ

Bộ đội xuất ngũ tham gia học nghề được hưởng các chính sách theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tương chính phủ, cụ thể:

- Nếu học trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề: Được học nghề theo cơ chế đặt hàng; được vay vốn học nghề.

- Nếu học trình độ sơ cấp nghề: Được cấp thẻ học nghề.

VIII. ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN DI DỜI, GIẢI TỎA, THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT

- Được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn;

- Đối tượng thuộc diện hộ nghèo và lao động nông thôn bị thu hồi đất sản xuất ngoài hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn còn được hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/ người (mức tối đa không quá 450.000 đồng/người/tháng); hỗ trợ tiền đi lại tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

IX. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có kế hoạch tiếp nhận lao động có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm được hưởng các chính sác ưu đãi, cụ thể:

- Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm;

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề.